ANBI

Algemene gegevens

FOLLOW
Heiweg 80
6533 PE Nijmegen
info@followtheone.nl
RSIN-nummer: 813576684


Doelstelling FOLLOW

Onze doelstelling is vastgelegd in onze statuten:

STATUTEN VAN HET KERKGENOOTSCHAP ’Follow’
Heden………………
1.    mevrouw Petra  van de Weetering (voorzitter)
2.    de heer Jan-Remt Mellema (secr)
3.    de heer Martijn Arco Mom (penningmeester) 

De comparanten verklaarden bij deze akte wijziging van een kerkgenootschap daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Artikel I.
Het kerkgenootschap draagt de naam Follow en doet haar werkzaamheden vanuit haar vestigingsplaats Nijmegen. Het genootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. 

GRONDSLAG EN DOEL; Artikel 2.
A.    Het kerkgenootschap (hierna te noemen 'de Gemeente') stelt zich ten doel de verkondiging
van Gods onfeilbaar woord: de Bijbel.
B.    Het tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van onderwijs, het uitgeven van geschriften en andere wettelijke middelen en door haar activiteiten de maatschappij te dienen.
C.    Haar handelen baseert de Gemeente op de volgende belijdenis:
Wij geloven:

We geloven in een God. Hij is volmaakte liefde, volkomen goed, heilig en betrouwbaar. Hij heeft Zichzelf geopenbaard als Drie-enig God;
God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 

We geloven dat de Bijbel het door God Zelf geïnspireerde en onfeilbare woord is. 

We geloven dat de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, als man en vrouw, om in relatie met Hem te leven en Hem voor eeuwig te aanbidden. 

We geloven dat door de ongehoorzaamheid van de mens de zonde in de wereld gekomen is. Zonde is de oorzaak van ziekte, dood en oordeel. 

We geloven in Jezus Christus, de Enige Zoon van God, verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij is de Gezalfde van God en bekrachtigd door de Heilige Geest heeft Hij het Koninkrijk van God gevestigd op aarde.
Hij is gekruisigd voor onze zonden, begraven en op de derde dag opgestaan uit de dood. Hij is teruggegaan naar de hemel waar Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader. Hij leeft in de tegenwoordigheid van God de Vader. Hij is volkomen God en volkomen mens. 

We geloven dat we gered zijn door Gods genade, door geloof in de persoon en in het werk van Jezus Christus. 

We geloven in Heilige Geest  die ons overtuigd, vernieuwd, rechtvaardigt  en heiligt en maakt ons deel van een koninklijke geestelijke familie; zonen en dochters van God.
De Heilige Geest stelt ons in staat om in vrijheid een heilig en bovennatuurlijk leven te leiden en een getuigen te zijn. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil,

We geloven dat  de kerk het Lichaam van Christus is,  dat Jezus belijdt als Heer, waardoor God zijn heilswerk door de kracht van de Heilige Geest, in deze wereld wil realiseren.
Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken en mensen uit te nodigen volgelingen van Jezus te worden en zich te laten dopen als beeld van het nieuwe leven wat ze hebben ontvangen. 
Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen,

Wij geloven in de  zichtbare terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid en vrede zullen wonen.

Wij geloven in de lichamelijke opstanding van de doden, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

Wij geloven dat Jezus als Rechter een rechtvaardig oordeel zal vellen over levenden en doden

LEDEN; Artikel 3.
Leden van de Gemeente zijn zij, die bij het leiderschapsteam hebben aangegeven actief betrokken te willen zijn bij de gemeente en als zodanig worden aangenomen. Tevens dienen zij de geloofsbelijdenis en visie van de gemeente te onderschrijven.

GELDMIDDELEN; Artikel 4.
De geldmiddelen van de Gemeente bestaan uit:
A.    bijdragen van de leden;
B.    legaten;
C.    giften;
D.    toevallige baten.

LEIDERSCHAPSTEAM (C.Q. BESTUUR); Artikel 5
A.    Het leiderschapsteam bestaat uit minimaal drie personen, waaronder een voorzitter, die tevens de voorganger  van de Gemeente is, een secretaris en een penningmeester. 
B.    Een nieuwe of tweede voorganger wordt op voordracht van de zittende voorganger door het leiderschapsteam aangesteld. Dit is een beslissing van importantie. 
C.    De leden van  het leiderschapsteam worden op voordracht van de voorganger uit de leden van de Gemeente door het leiderschapsteam aangesteld. Dit is een beslissing van importantie. 
D.    Bij het wegvallen of ontbreken van de voorganger  zal het leiderschapsteam op interim basis de gemeente besturen. Door benoeming van een voorganger wordt er overeenkomstig het hiervoor genoemde lid een nieuw leiderschapsteam benoemd.
E.    Het leiderschapsteam kan zich bij de uitvoering van haar taak laten bijstaan door een raad of een of meerdere interne en/of externe adviescommissies.
F.    Een  leider kan te allen tijde zijn functie neerleggen. Voorts eindigt het lidmaatschap van het leiderschapsteam door overlijden, verlies van lidmaatschap van de gemeente en ontslag.
G.    Een lid kan door het leiderschapsteam worden ontslagen, als op grond van de Bijbel zijn wandel onbetamelijk wordt geacht, wegens handelingen in strijd met het belang van de Gemeente en wegens andere zwaarwichtige redenen, nadat hij van tevoren in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden. Dit is een beslissing van importantie.
H.    Een dergelijk besluit tot ontslag kan slechts genomen worden met eenheid van stemmen, uitgebracht in een met dat doel bijeengeroepen vergadering van het leiderschapsteam, die met de uitzondering van de betreffende persoon voltallig moet zijn. Is in de vergadering als bovenvermeld niet het vereiste aantal leden van het leiderschapsteam aanwezig, dan kan door de voorzitter besloten worden, dat binnen acht dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen wordt, waarin alsdan bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leiders, mits eveneens met eenheid van stemmen, uitgebracht door alle aanwezige leiders.
I.    Als door een vacature het aantal overgebleven leiders minder dan drie bedraagt, blijven deze overgebleven leiders bevoegd alle leiderschapsbesluiten te nemen, doch zijn zij verplicht zo spoedig mogelijk de Gemeente op de hoogte te brengen.
J.    De bestuursleden krijgen niet betaald voor de werkzaamheden die zij verrichten voor het besturen van het kerkgenootschap.

VERTEGENWOORDIGING; Artikel 6.
A.    De voorzitter, penningmeester, en secretaris zijn gezamenlijk met twee van de drie personen bevoegd het kerkgenootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.
B.    Het leiderschapsteam is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij het kerkgenootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
C.    Bij beslissingen van importantie, dit te bepalen door het leiderschapsteam,  zal het leiderschapsteam zich door de leden van de Gemeente laten raden. Indien een van de leden het noodzakelijk acht dat er extern advies wordt gevraagd, zal het leiderschapsteam zich bindend laten adviseren door een externe raad van voorgangers/geestelijke leiders die een relatie onderhouden met de gemeente.

LEIDERSCHAPSVERGADERINGEN; Artikel 7.
A.    Vergaderingen van het leiderschapsteam worden gehouden, zo dikwijls nodig wordt geacht, maar minimaal 6 keer per jaar.
B.    Alle besluiten worden genomen op basis van het principe van unanimiteit (eenstemmigheid). 
C.    Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden in een volgende vergadering vastgesteld en vervolgens getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING; Artikel 8.
A.    Het boekjaar van de Gemeente is gelijk aan het kalenderjaar.
B.    Het leiderschapsteam van de Gemeente legt jaarlijks aan de leden van de Gemeente rekening en verantwoording af van het financieel beheer van het kerkgenootschap en benoemt daartoe een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het leiderschapsteam. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het leiderschapsteam en brengt aan de leden verslag van haar bevindingen uit.
C.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het leiderschapsteam is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van het kerkgenootschap te geven.
D.    De last van de commissie kan te allen tijde door het leiderschapsteam worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
E.    Het leiderschapsteam geeft jaarlijks aan de leden een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en geeft een lange en korte termijn visie voor de gemeente.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING! Artikel 9.
A.    Het wijzigen van deze statuten of ontbinding van de Gemeente kan slechts genomen worden met eenheid van stemmen, uitgebracht in een met dat doel bijeengeroepen vergadering van het leiderschapsteam, die voltallig moet zijn. De uitnodiging van deze vergadering moet schriftelijk en minimaal veertien dagen voor de vergadering geschieden.
B.    Is in de vergadering bedoeld in het vorige lid, niet het vereiste aantal leiders aanwezig, dan kan door de voorzitter besloten worden, dat binnen veertien dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen wordt, waarin alsdan bedoelde besluiten kunnen worden genomen ongeachts het aantal aanwezige leiders, mits met eenheid van stemmen, uitgebracht door alle aanwezige leiders.
C.    Deze wijziging van de statuten of ontbinding van de Gemeente is een beslissing van importantie, overeenkomstig artikel 6 lid C.
D.    Een wijziging van dit reglement treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere oudste bevoegd.
E.    Het besluit tot ontbinding geeft tevens aan, dat het vermogen van de Gemeente zal worden afgedragen aan andere ANBI-instellingen die met name in het besluit tot ontbinding genoemd moeten worden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT; Artikel 10.
A.    het leiderschapsteam heeft de bevoegdheid een huishoudelijk reglement vast te stellen ter uitwerking van of aanvulling op deze statuten, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het leiderschapsteam (nadere) regeling behoeven.
B.    Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met het bepaalde in (of de geest van) deze statuten.
C.    Het leiderschapsteam is te allen tijde bevoegd dit huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.
D.    Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 10 leden 1. en 2. van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 11.
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het leiderschapsteam.
Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden A, B en C, dat voor de eerste maal tot leden van het leiderschapsteam worden benoemd:
tot voorzitter: de comparant sub 1 ; 
tot secretaris: de comparant sub 2; 
tot penningmeester: de comparant sub 3.